Euroavi

Protectia datelor

Protecția datelor

Următoarea informare este concepută pentru a vă aduce la cunoștință aspectele cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale și la drepturile dvs. privind această prelucrare în conformitate cu Regulamentul general 2016/679 privind protecția datelor (“GDPR”) și legislația națională în vigoare.

Folosirea acestui site (vizitarea sau cererea de oferte), implică acceptarea unor termeni și condiții

Societatea Euroavi SRL reprezintă operatorul în conformitate cu G.D.P.R. Datele de contact ale responsabilului Societății cu protecția datelor sunt e-mail: office@euroavi.ro, telefon +40 (242) 53-50-89

Declarație de Consimțământ cu privire la prelucrarea datelor personale.

Sunt de acord : – prin bifarea „Termeni și condiții” la Cererea de ofertă din formularul on-line, – prin bifarea „Termeni și condiții” din formularul on-line pentru abonare pentru Abonare Newsletter, – sau prin acceptare cookies, Societatea Euroavi SRL („Societatea”) cu sediul în Strada Principală FN, 917080 Jud. Călărași, Localitatea Dragalina,  înregistrată la Oficiul National al Registrului Comerțului sub nr. J51/38/2006, având CUI RO 18305733 fie autorizată proceseze datele mele personale: nume, prenume, adresa de e-mail, nr. de telefon.

Pe lângă aceste informații cu caracter personal, care pot identifica în mod direct, sunt de acord se colecteze și informații ce nu pot identifica personal – informații care se referă, de regulă, la computerul sau dispozitivul mobil de pe care accesez serviciile www.euroavi.ro. Aceste informații pot include, printre altele, adresa IP, informații despre conexiunea la Internet, în următoarele condiții:

Scopul prelucrării

Societatea prelucrează datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri: în scopul furnizării de produse / prestări servicii din domeniul comercializării produselor din carne de pui în vederea îndeplinirii obligațiilor legale ale Societății; în scopul urmăririi intereselor legitime ale Societății; furnizarea de informații cu privire la oferte comerciale.

Temeiul juridic al prelucrării

Baza legala pentru colectarea și procesarea datelor dumneavoastră pentru fiecare din scopurile menționate mai sus este: contractul de furnizare sau prestări servicii la care dumneavoastră sunteți parte sau cererea dumneavoastră înainte de încheierea unui contract; îndeplinirea unei obligații legale; interesul legitim al Societății pentru a ne permite exercitarea drepturilor prevăzute de lege în favoarea noastră, pentru a acționa în justiție contra oricărei activități ilegale sau care prejudiciază Societatea, în plus, în măsură în care ați fost de acord, consimțământul dumneavoastră.

Prelucrarea datelor cu caracter personal în baza consimțământului reprezintă un scop adițional prelucrării datelor personale în vederea executării contractului la care sunteți parte și nu condiționează furnizarea/prestarea serviciilor contractuale.

Categoriile de destinatari către care se pot divulga datele personale colectate. Pentru a atinge scopurile mai sus prevăzute, utilizăm următoarele categorii de furnizori de produse și servicii/împuterniciți:

  • autoritățile statului (inclusiv autorități fiscale);
  • contabili, auditori, experți judiciari, avocați sau alti asemenea consilieri externi ai Societății sau către terțe persoane care furnizează produse și servicii companiei (furnizorii de servicii de paza, de sisteme IT, consultanți financiari)
  • furnizorii Societății implicați în mod direct/indirect în procesul de marketing și promovare.

Durata păstrării

Datele Dumneavoastră personale vor fi păstrate de Societate pentru o perioada care nu depășește perioada necesară pentru a atinge scopurile descrise mai sus și/sau pentru orice alta durata necesară în virtutea obligațiilor legale aplicabile Societății.

Drepturile dumneavoastră Regulamentul conferă persoanelor cărora li se prelucrează date personale o serie de drepturi. Astfel, pe lângă drepturile existente în prezent, regăsim și dreptul la portabilitatea datelor și pe cel de ștergere a datelor.

Pe scurt, drepturile pe care le aveți:

Dreptul de a retrage oricând un consimtamânt dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimtamântul dvs.

Retragerea nu afecta legalitatea prelucrării pe baza consimtamântului acordat înainte de retragere, pentru executarea unui contract, în vederea îndeplinirii unei obligații legale sau în scopul urmăririi intereselor noastre legitime.

Dreptul de acces – înseamnă aveți dreptul de a obține o confirmare din partea noastră prelucram sau nu datele cu caracter personal care privesc și, în caz afirmativ, aveți acces la datele respective și la informațiile privind modalitatea în care sunt prelucrate aceste date.

Dreptul la portabilitatea datelor – se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent de către noi și care poate fi citit automat, dar și la dreptul aceste date fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opozițievizează dreptul dumneavoastră de a opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct sau prelucrări efectuate în baza consimtamântului expres, aveți dreptul de a opune prelucrării în orice moment. 

Dreptul la rectificare – se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – înseamnă aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; retrageți consimtamântul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; opuneți prelucrării și nu există alte motive legitime care prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.

Dreptul la restricționarea prelucrării – poate fi exercitat în cazul în care persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă necesară verificării corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea; în cazul în care Societatea Euroavi SRL nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.

Dreptul de a depune o plângere – plângeri referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Pentru exercitarea acestor drepturi, precum și pentru orice întrebări suplimentare cu privire la această informare sau în legătură cu utilizarea de către Societate a datelor personale, rugam contactati ofițerul nostru pentru protecția datelor, alegând oricare din modalitățile de comunicare descrise mai jos.

Ne puteți contacta:

•    Prin email – la adresa: office@euroavi.ro

•    Personal sau printr-o cerere trimisă prin poștă – la Punctul de lucru al Societății (Strada Principală FN, 917080 Jud. Călărași, Localitatea Dragalina);

•    Telefonic – la numărul: +40 (242) 53-50-89

Call Now Button
Deschide chat
Scrie-ne pe Whatsapp!